top of page

Algemene Voorwaarden

_4e01d322-572f-4895-9a5b-1ac2a538ba77_ed
_fd866ece-4889-4884-93d1-f82fd2f3d96c.jpg

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, behandeling en transactie tussen de styliste / Beauty Box salon en de cliënt.

2. Inspanningen Beauty Box salon
Beauty Box salon zal de behandelingen naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Beauty Box salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Box salon telefonisch melden. Indien de cliënt de afspraak niet of niet tijdig nakomt, worden de kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening gebracht.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd arriveert mag Beauty Box salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Beauty Box salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Betalingen
Beauty Box salon vermeldt de prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en website. De gemelde prijzen zijn incl. BTW.  Beauty Box salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website en in de salon. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of bij voorkeur via pinbetaling door Beauty Box salon, te voldoen. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

 

5. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet Beauty Box salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty Box salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty Box salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart. Beauty Box salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty Box salon zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding 
Beauty Box salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Beauty Box salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Beauty Box salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook ontstaan doordat Beauty Box salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.  Beauty Box salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie
Beauty Box salon geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op lucht en loslating van de nagels en op de producten. Met uitzondering van nagelbijters. Nagelbijters krijgen geen garantie op behandelingen en de producten.

 

De garantie voor kunstnagels vervalt indien:

- De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio. of salon
- De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
- De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
- De cliënt de kunstnagels herhaaldelijk heeft gestoten waardoor er lucht onder is gekomen of deze zijn afgebroken.
- De cliënt andere producten dan door Beauty Box salon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van kunstnagels.
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de verzorgingstips folder niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & Diefstal

Beauty Box salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty Box salon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking telefonisch of schriftelijk  gemeld worden aan de eigenaar van Beauty Box salon. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty Box salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit of te nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen. Indien Beauty Box salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art

Indien Beauty Box salon een voorbeeld toont van een aan te brengen nailartontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nailart motieven berust bij Beauty Box salon.  Indien de cliënt de aangebrachte nailart laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Beauty Box salon. Beauty Box salon mag hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio en het complex behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Box salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty Box salon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn op de website van Beauty Box salon vermeld. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemeen voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

bottom of page